Stärk det kommunala jämställdhetsarbetet genom feministisk politik

4 april 2019 05:00

Jämställdhet Jämställdhets­arbetet i Gnesta behöver trappas upp för att vi ska nå de uppställda mål kommunen förbundit sig till.

Det övergripande nationella jämställdhetsmålet syftar till att män och kvinnor ska ha lika makt att forma samhället och sina liv.

Dess fyra delmål handlar om samhällsinflytande, ekonomisk jämlikhet, obetalt hem- och omsorgsarbete, samt våld i nära relationer. Gnesta kommun har också förbundit sig till den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR), vilket innebär ytterligare ett åtagande för att förverkliga jämställdhetsmål i praktiken.

Utvärderingar av jämställdhetsarbete visar på vikten av att politiker och andra makthavare tar ansvar. En kunskapsöversikt från SKL visar att politikers och ledningars agerande är avgörande för hur arbetet fungerar.

Politiker bör efterfråga arbete för jämställdhet, och ledningen på olika nivåer i organisationen bör ge tydliga uppdrag och även ge medarbetare tillräckliga förutsättningar för att genomföra uppdragen, för att resultaten ska bli goda. Det låter självklart men i verkligheten görs för mycket av arbetet i kommuner och landsting i former som inte är långsiktiga.

Vi menar att en tydlig och långsiktig politisk ledning är en förutsättning för att kommunen ska kunna uppfylla sina åtaganden i enligt med globala och lokala mål för jämställdhet, och vi föreslår därför att kommunfullmäktige tillsätter ett jämställdhetsråd med uppdrag att driva dessa frågor i Gnesta. Rådet ska ha till uppgift att utveckla strategier för att uppnå målen om jämställdhet, att initiera, granska, och följa upp kommunövergripande frågor ur ett jämställdhetsperspektiv, och att öka medvetenheten om vikten av ett jämställdhetsperspektiv på alla olika politikområden i samtliga styrelser och nämnder.

För att kommunen ska ha tillräcklig kunskap på området föreslår vi även att ­kommunen anställer en jämställdhetsstrateg med uppgift att på olika sätt stötta och leda arbetet för jämställdhet.

Styrelsen för (Fi) i Gnesta: Kim Silow Kallenberg, Anja Probst, Johan Wahlström, Heidi Nousiainen, Ebba Sellén, Malin Carmstad Hofmeijer

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!