Trygghet vid utskrivning

12 augusti 2019 06:05

Vi beklagar din upplevelse av hemtjänst och rehabilitering i Eskilstuna kommun och har förståelse för din oro för din vän. Vård- och omsorgsförvaltningens målsättning är att en person inför sin utskrivning från slutenvården ska känna trygghet och tillit samt vara välinformerad och delaktig i sin vård och omsorg. Om din vän anser sig inte ha fått det stöd som han har rätt till är det viktigt att vi får veta det, för att så snabbt som möjligt kunna åtgärda det. Ta därför direkt kontakt med den enhet som skulle utföra insatsen. De synpunkter och klagomål som kommer till våra verksamheter är en viktig del i vårt kvalitetsarbete och ger oss möjlighet till ständig förbättring.

Vi har i dag ett stort fokus på personer i det egna hemmet för att möta deras behov av rehabilitering. Genom team med personal från olika yrkesgrupper ökar vi kompetensen inom hemtjänsten. De ska arbeta med förebyggande och rehabiliterande insatser i vardagen. Samtidigt utökar vi det vi kallar för intensiv hemrehabilitering, som visat sig framgångsrikt för personer som skrivs ut från slutenvården.

Vi kommer inte att lägga ned vår korttidsverksamhet, men kommer att utveckla den tillsammans med våra övriga insatser. Målet är att stärka de äldres självständighet och därmed minska risken för att de utvecklar ett beroende av omsorgsinsatser.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Karin Björkryd och Anna Werner, områdeschefer vård- och omsorgsförvaltningen Eskilstuna