Liselott Hagberg: Vi måste minska vår vattenförbrukning

30 april 2019 06:00

Våren är här! Enligt SMHI inträder den i mitten av mars i vår del av landet.

Jag och många andra gläds över vårens ankomst. Efter en mörk och kall vinter är längtan stor efter ljus och värme.

Det får bara inte bli för höga temperaturer i sommar, tänker jag. De två senaste åren har länet fått uppleva extremt torra somrar, vilket har drabbat jordbrukare särskilt hårt. Saken är den att det även har påverkat grundvattennivåerna i länet.

Hur ser det då ut nu? De mätningar som Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) genomför visar att grundvattennivåerna i små magasin, det vill säga enskilda brunnar, ligger över det normala.

I stora grundvattenmagasin som i huvudsak används för kommuners vattenförsörjning, är förhållandet det motsatta. I Mälardalsområdet som helhet ligger grundvattennivåerna mycket under det normala, vilket inte är bra.

De prognoser som SMHI har tagit fram visar att vi i framtiden kan förvänta oss mer nederbörd, fast under kortare perioder. Kraftiga regn, översvämningar och långa torrperioder kommer enligt SMHI att bli lika vanligt som extrema värmeböljor.

Hur förbereder vi oss då för detta?

Vad enskilda individer kan göra är att minska sin vattenförbrukning. I snitt förbrukar vi cirka 160 liter vatten per person och dygn. I vår del av världen är vi vana vid obegränsad tillgång till dricksvatten av god kvalitet.

Rent vatten har blivit en självklarhet. Vi spolar våra toaletter och tvättar bilar i dricksvatten. Många av oss duschar minst en gång varje dag och vi tvättar våra kläder oftare än vi behöver. Vi måste faktiskt minska vår förbrukning av vatten och ändra våra beteenden!

På länsstyrelsen arbetar vi med att övervaka kvaliteten på vattnet i länet. Vi arbetar även med att skydda och kartlägga vattenförekomster.

Vidare stödjer vi åtgärder som bidrar till att återskapa vattenmiljöer, som bättre kan stå emot klimatförändringar, liksom att säkerställa att de uttag av vatten som görs är godkända. Därför att det är viktigt att värna och skydda de resurser vi har.

Vi arbetar även fram en vattenförsörjningsplan för länet. En plan som ska visa var vattenresurserna och behoven finns i vårt län.

Något som är mycket positivt för vårt län är att det finns gott om så kallade ytvattenresurser. Flera av de stora sjöarna och vattendragen kan fungera som dricks- och reservvattentäkter i framtiden.

Angeläget är förstås att länets invånare även fortsättningsvis får tillgång till vatten av god kvalitet. Vad alla och envar kan göra är dock att minska sin förbrukning av dricksvatten!

Gästkrönika

Liselott Hagberg
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!