Det går åt rätt håll

4 juni 2019 16:35

Polisens senaste lista över utsatta områden är på många sätt en uppmuntrande läsning. Inte alla trender är positiva. I Södertälje noterar polisen negativ utveckling i alla tre områden som man har satt upp på listan. Samma sak gäller i ytterligare fem bostadsområden. Å andra sidan går utvecklingen åt rätt håll i 18 områden, bland dem i Eskilstunastadsdelarna Fröslunda och Lagersberg. I ytterliga 34 områden, däribland Skiftinge i Eskilstuna, är situationen oförändrad enligt polisen.

Det är nyheten i årets sammanställning från polisens Nationella operativa avdelning, NOA, som sätter samman denna lägesbild. Förutom att gruppera områdena i tre problemnivåer – problemområde, riskområde och utsatt område som är den högsta allvarsgraden – har man kompletterat med pilar som anger utveckling.

”Sammantaget är den generella bedömningen att situationen utvecklats i rätt riktning”, skriver polisen. Man har bättre möjligheter att arbeta i områdena. De boende samarbetar med polisen i ökad utsträckning. Polisen möts av mindre våld – falska larm för att locka in poliser till områdena och sedan angripa dem har blivit mer sällsynta. Som förklaring anges större polisnärvaro, bättre samarbete med andra offentliga aktörer och trygghetsskapande arbete på bred front.

Detta stämmer med de observationer som polisen och andra gör lokalt i Eskilstuna. Det har över tid blivit lugnare i Fröslunda och Lagersberg. Förändringen har dock ännu inte fångats upp i någon lokal trygghetsundersökning, eftersom ingen sådan har gjorts. Frågan har hamnat mellan stolarna i polisens omorganisation utan att plockas upp av Eskilstuna kommun.

Det är en brist. Den här områdeslistan som görs av NOA vartannat år fyller sitt syfte. Den sätter nationellt fokus på problemen och styr polisresurserna. Men den ger inga djupare förklaringar av vad det är som händer lokalt, åtminstone inte av det slag som är användbart i den offentliga diskussionen. Processen är inte öppen.

Att ett visst antal områden är uppsatta på listan betyder heller inte att det bara är där som det finns bekymmer. I Eskilstuna är Fröslunda, Lagersberg och Skiftinge prioriterade områden, som de kallas i samverkansöverenskommelsen mellan polisen och Eskilstuna kommun. Men bland dem finns även Årby som inte står med på NOA:s lista. Råbergstorp och Nyfors är också med i olika typer av insatser från polis och kommun.

Det lokala arbetet har inte varit friktionsfritt. Det har saknats områdespoliser och kommunen har, av inte helt klara skäl, valt att omorganisera sin trygghetsskapande verksamhet genom att lägga ner Trygga Eskilstuna och bilda ett nytt brottsförebyggande råd med kommunstyrelsens ordförande som högsta politiker. Sådant har rimligtvis påverkan på kontinuiteten.

Inte desto mindre tycks det ha skett en positiv förändring. Vid sidan av bristerna har det utförts en hel del arbete som har satt avtryck. Polisen och Eskilstuna kommun bör snarast ge sin bild av denna utveckling. Vilka insatser har lett till vilka resultat? Varför har det inte blivit bättre överallt och vilka nya problem går att se?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!