Ledare Alex Voronovs åsikter om äldreomsorgen i Katrineholm har vissa brister. Lövåsgården är ett boende där 94 procent är nöjda med sitt äldreboende som helhet enligt Socialstyrelsen. I oktober kommer det att vara över 30 frivilliga aktiviteter på Lövåsgården, till exempel Fredagsgympa, Bingo och Oktoberfest. Alla aktiviteter är frivilliga att delta i. Följ våra boenden på Facebook så kan du se all verksamhet som personal, nätverkare och föreningar gör för dem som bor hos oss. 

Enligt Socialstyrelsen så är 78 procent nöjda med aktiviteterna på Lövåsgården mot 61 procent i Sörmland. Varje boende har brukarråd. Där deltar två kontaktpolitiker från nämnden och enhetschef. Alla boende är inbjudna till dessa träffar. Där diskuteras allt från boendemiljö, aktiviteter till maten. 

När det gäller platser på boende så har vi under några år haft ett högt tryck på demensplatser i kommunen. Det gjorde att vi under slutet av förra året snabbade på omvandlingen av ett boende till rent demensboende. Det är viktigt att komma ihåg att när man är beviljad ett boende och flyttar in så är det den äldre som bestämmer om den vill flytta till ett annat boende utifrån ändrade behov, till exempel att man blir friskare eller utvecklar en demens. Vi kan inte tvinga någon att flytta, detta gäller även om man har kommit dit som medboende i ett par och den som har haft behovet avlider. 

Vill du driva den förändringen i Socialtjänstlagen så att kommunerna får rätten att flytta någon mot sin vilja så är det just nu du kan påverka detta då lagen är under utredning. 

Vi vill uppmana dig att kontakta oss så bokar vi ett besök på en av aktiviteterna så du får uppleva verksamheten i verkligheten och inte från Eskilstuna. Då får du träffa de engagerade medarbetare och nätverkare som vi träffar när vi är ute. Det är de som gör att 94 procent av de boende känner sig trygga på Lövåsgården och att 100 procent upplever att de får ett bra bemötande av personalen.

Ulrica Truedsson (S) , ordförande i vård- och omsorgsnämnden

Christoffer Öqvist (M), vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden, Katrineholm

 

SVAR: Ulrika Truedsson och Christoffer Öqvist borde vara mindre intresserade av min hemadress och mer av Per-Olof Karlssons boendesituation, som de inte nämner med ett enda ord. 

Det är på sin plats att lyfta fram de höga betygen till Katrineholms äldreomsorg i Socialstyrelsens öppna jämförelser, något som jag också gör i ledaren. Men det är inte särskilt konstruktivt från ansvariga politiker att slå dessa siffror i huvudet på dem som pekar på konkreta problem som uppenbart finns vid sidan av det goda arbetet.

Alex Voronov