Stig Colliander

17 april 2014 06:00

Pansarofficeren översten av 1.graden KSO1kl har avlidit i en ålder av 97 år. Hans närmaste är barnen Ann, Marie och Björn med familjer. Stig Colliander gift 1947 med gymnastikdirektör Anne-Charlotte Bertilsson som avled 2002.

Stig Colliander började som officer vid Skånska Kavalleriregementet i Helsingborg. Uppväxt på Strömsholm var detta en självklar start i det militära. Vid krigsutbrottet blev en ryttarskvadron, med uppgifter i Karlshamn, en uppskattad beredskapsuppgift. En episod; 9 april 1940 blev Stig Colliander som dagofficer på K 2 uppringd av tullen som anmälde ett danskt kompanis ankomst med färja från Helsingör. Den unge officeren cyklade ner till hamnen, mötte det danska förbandet och återvände sedan på cykel i täten för de fotmarscherande danskarna till Bergakasernen.

1942 tillhörde Stig Colliander de kavalleriofficerare som blev en del av de nya pansartrupperna när K 2 blev P 2 i Hässleholm. Efter Krigshögskola och utbildning vid brittiska arméns motorskola, blev han själv chef för Motorskolan och så småningom, när pansartrupperna utökades i början av 60-talet, förste pansarbrigadchefen vid P 6 i Kristianstad. Utnämnd till överste väntade chefskapet för Pansartruppskolan i Skövde. En framgångsrik officersgärning kröntes 1970-76 med chefskapet för Södermanlands regemente P 10 i Strängnäs, från 1974 även som försvarsområdesbefälhavare med närmare kontakter med landshövding och länsstyrelse. Ett känsligt och svårt uppdrag kan nämnas den avsedda uttransporten av svensk trupp till Gotland.

Stig Colliander ägnade mycket tid att lära känna sitt regemente och sitt försvarsområde. Som regementschef gick Stig Colliander ofta promenader genom kasernområdet, besökte arbetsplatser, pratade med personalen och visade stor intresse med respekt för deras kunskaper. Härigenom byggdes ett ömsesidigt förtroende och en gemenskap mellan chef och medarbetare som skapade arbetsglädje. Stig Colliander var en socialt medveten officer och en omvittnat mycket duglig truppofficer, kort sagt en synnerligen god ledare.

Efter pensioneringen skedde återflytt till Helsingborg och ordförandeskapet för Föreningen Skånska Husarer. Minnesvärd är Skånska Husartroppens ritt dag och natt i Stenbocks kurirs efterföljd 1983, avslutad med parad på Kungl. Slottet där husarerna togs emot av Kungen och Drottningen som mottog en inbjudan till Helsingborgs 900-årsjubileum.

En lång livsgärning har nu lyssnat till sista taptot.

Uno Hällkvist, överstelöjtnant P 10

Thor-Lennart Loo, överste 1.gr, fd C P 10/Fo 43

Jan Mörtberg, överste, systerson

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa