Slutreplik: Hyggesfritt skogsbruk ska stöttas

6 september 2017 05:00

Slutreplik för debattartiklar angående Miljöpartiets "Kraftsamling för skogen".

Miljöpartiet har nyligen tagit fram ett skogspolitiskt program som visar hur vi kan skapa ett skogsbruk som både ger jobb, inkomster och viktig förnybar råvara samtidigt som skogen skyddas för friluftsliv och biologisk mångfald. I en replik den 1 augusti menar Margareta Malmquist att inga förändringar av skogsbruket behövs.

Men många av oss är själva skogsägare och vet att miljö- och friluftsvärden är viktiga för många skogsbrukare. Enligt en rapport från Mistra Swecia uppger de flesta skogsägare att miljöhänsyn är minst lika viktigt som produktionen. Elva procent av skogsägarna har andra mål med sitt skogsägande än skogsbruk och 26 procent tycker att friluftslivet till och med är viktigare än ekonomiska aspekter.

Att antalet arter ökar generellt kan man inte veta med säkerhet, däremot upptäcker man hela tiden fler arter, det beror dels på att många arter fortfarande är oupptäckta och biologer letar hela tiden efter nya. Dels beror det även på klimatförändringarna. Arter som tidigare levde längre söderut vandrar upp till Sverige. Så att därifrån dra slutsatsen att skogsbruket inte behöver utvecklas blir helt felaktigt. Antalet rödlistade arter, det vill säga arter som minskar kraftigt och är utrotningshotade blir fler, därför behövs en utveckling av skogsbruket.

I dag är en skogsbruksform – kalhyggesbruket – helt dominerande i Sverige. I Miljöpartiet vill vi se en större mångfald av skogsbruksformer och bland skogsägare finns det ett växande intresse för hyggesfritt skogsbruk. Därför föreslår vi exempelvis ett omställningsstöd för hyggesfritt skogsbruk. Hyggesfritt har ofta fördelar för jakt, turism, friluftsliv och kulturmiljövärden. Hyggesfritt skogsbruk är gynnsamt för många långlivade arter bland mykorrhizasvampar, hänglavar, mossor och fåglar, eftersom de är beroende av en trädkontinuitet, vilken bibehålls i det hyggesfria skogsbruket.

Miljöpartiet stötta de skogsägare som redan är intresserade av att gå över till ett hyggesfritt skogsbruk. Det tror vi att många skogsägare skulle uppskatta.

Linus Pettersson Lakso, MP

ordförande Miljöpartiet Eskilstuna

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!