Föroreningar vid stadsnära badplats utreds: Inga akuta risker

På Visholmen har det tidigare funnits tändsticksfabrik, el- och vattenverk samt en båtuppställningsplats.‒Just nu pågår en fördjupad undersökning för att utreda utbredningen av de föroreningar som tidigare konstaterats på platsen, berättar Anna Lindberg, miljöinspektör vid Strängnäs kommun.

12 januari 2018 06:24

Markundersökningar genomfördes även 2009, 2013 samt 2017.

Det har då konstaterats förhöjda halter av tungmetaller, PAH och TBT i marken i detta välbesökta rekreationsområde.

De föroreningar som hittats finns främst i den tidigare markytan som ligger 30 centimeter under påförda jordmassor.

Pågående undersökning har för avsikt att se utbredningen av dessa föroreningar.

‒Området som utreds nu är begränsat till att inkludera den större och mindre badplatsen samt intilliggande gräsytor – fram till volleybollplanerna – på Visholmens norra udde, säger Anna Lindberg.

‒Där tidigare verksamheter funnits föreligger en förhöjd risk att föroreningar kan förekomma i mark och sediment, fortsätter hon.

Behöver de bad- och soldyrkande Strängnäsborna oroa sig?

‒Inga akuta risker finns då föroreningarna ligger under ett skyddande jordlager. Hur föroreningarna kan komma att bli en risk i ett längre perspektiv, säg 100–1 000 år framåt i tiden, är oklart och en aspekt som man behöver ta ställning till vid en bedömning om åtgärder behöver vidtas.

Varför görs detta arbete just nu?

‒Undersökningen görs i huvudsak för att avgränsa markföroreningarnas förekomst och utreda om och i så fall vilka åtgärder som bör vidtas för att minimera risk och spridning av föroreningarna, konstaterar Fredrik Granlund, mark- och exploateringschef på Strängnäs kommun.

Miljöenheten väntar med en bedömning om åtgärder behöver vidtas tills utredningarna är klara och det finns en tydlig bild av föroreningarnas utbredning.

Under fjolåret la kommunen cirka 140 000 kronor på markmiljöundersökningar inom detta projekt, hälsar Fredrik Granlund.

Två olika företag har haft hand om undersökningarna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa