Irena Elanskaya kan tvingas vara borta i ett år: "Ordnad invandring är en sak – det här är något helt annat"

Makarna Irena Elanskaya och Kenneth Kilbäck såg framför sig att de skulle vara ifrån varandra i några veckor. Nu riskerar hon att tvingas hålla sig borta från Sverige i ett helt år.

5 februari 2019 06:12

Den 10 februari reser 32-åriga Irena Elanskaya med färja till Finland, för vidare färd till Ryssland.

Kvar i Sverige lämnar hon ett eget företag med två butiker och två heltidsanställda, en anställning på Kilenkrysset, ett hus på Fogdön och ett socialt sammanhang som hon ingått i sedan 2014, då hon kom till Sverige för att arbeta. Hennes svenska make sedan drygt ett år tillbaka, partner sedan flera, reser med henne. Men även Kenneth Kilbäck är egenföretagare, och kan inte vara borta någon längre period.

Irena Elanskaya måste ansöka om uppehållstillstånd från Ryssland. Mycket talar för att hennes ansökan kommer att beviljas. Men nu riskerar hon att få vänta minst ett år innan hon kan återvända till Sverige – på grund av att ett mejl fastnade i hennes advokats inkorg.

Det hela började i september 2015, då Irena Elanskaya ansökte om förnyat arbetstillstånd.

I oktober 2017 avslogs hennes ansökan, med hänvisning till att förutsättningarna för det ursprungliga arbetstillståndet inte hade uppfyllts. Under en period hade Irena Elanskaya inte nått upp till det så kallade försörjningskravet, en inkomst på 13000 kronor per månad.

– Jag var överens med min chef på Kilenkrysset om att jobba deltid för att jag skulle kunna läsa en kort kurs i sfi, svenska för invandrare. Jag gjorde det för att det skulle gynna mitt arbete på Kilenkrysset och hjälpa mig att få mitt företag att växa. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att det skulle leda till så stora problem, säger Irena Elanskaya.

Argumenten bet inte på Migrationsverket, som alltså avslog ansökan och beslutade att Irena Elanskaya skulle utvisas från Sverige. Syftet med arbetstillstånd är "inte att den enskilde ska få möjlighet att studera i Sverige", har bland annat anförts.

Irena Elanskaya informerades om att hon hade fyra veckor på sig att frivilligt lämna landet, räknat från det datum då beslutet vunnit laga kraft. Det datumet blev den 19 november 2018 – samma dag som Migrationsöverdomstolen, högsta rättsliga instans, meddelade att den inte tänkte ta upp målet för vidare prövning.

Den lägre instansen, migrationsdomstolen, har slagit fast att Irena Elanskayas och Kenneth Kilbäcks äktenskap är giltigt. Därmed råder så kallad presumtion för att bevilja henne uppehållstillstånd med familjeanknytning som grund. Men huvudregeln är att utländska medborgare ska söka och beviljas uppehållstillstånd före inresan till Sverige. Något skäl för att göra undantag från den regeln kunde domstolen inte se.

Redan då ställde Irena Elanskaya in sig på att det kunde bli nödvändigt med en resa till Ryssland.

– Vi tänkte att det kanske skulle ta sex veckor för att få alla papper på plats. Men vi hörde ingenting från Migrationsöverdomstolen. I stället fick jag nu, den 10 januari, ett beslut om att jag inte får komma tillbaka till Sverige på tolv månader, säger Irena Elanskaya.

Migrationsverket beslutade om ett så kallat återreseförbud den 2 januari i år. Det innebär att Irena Elanskaya inte får återvända till Sverige, eller något annat Schengenland, under ett års tid.

Beslutet är en konsekvens av att Irena Elanskaya har varit i Sverige i mer än fyra veckor efter att utvisningsbeslutet vunnit laga kraft, vilket det alltså gjorde den 19 november 2018.

Dagen därpå, den 20 november, skickades beslutet från Migrationsöverdomstolen till Irena Elanskayas advokat via mejl. Det skickades som ett skyddat meddelande, rubricerat "Brev från Migrationsöverdomstolen" samt målnumret som ärendet fått i den högsta instansen. För att kunna ta del av innehållet måste mottagaren klicka på en länk och därifrån öppna filen. Men "av olika skäl" har advokaten "inte öppnat eller kunnat öppna" mejlet, skriver hon själv till Migrationsverket.

– Det har skett ett misstag och det kan vara som så att det beror på mig som ombud, att jag borde ha sett ett mejl som skickades, säger Hedvig Grönkwist utan att vilja kommentera saken närmare.

Det framgår inte om advokaten valde att inte öppna mejlet för att hon inte förstod vad det innehöll, eller om hon försökt öppna det men på grund av tekniska problem inte lyckats. När tidningen frågar om saken säger hon att hon inte kommer ihåg. Till Migrationsverket anmärker Hedvig Grönkwist på att ordet "beslut" inte stod i mejlrubriken, och att överdomstolens målnummer inte är detsamma som i den lägre instansen.

Även beslutet om återreseförbudet har överklagats. Migrationsverket anser att anledningen som föranlett förbudet, att kommunikationen mellan Irena Elanskaya och hennes advokat inte har fungerat, är något som åligger henne själv. Vems linje migrationsdomstolen kommer att gå på i detta fall återstår att se, något beslut har ännu inte fattats.

Advokat Hedvig Grönkwist är kritisk mot framför allt två saker i den rättsliga processen, när det gäller det ursprungliga ärendet om arbets- och uppehållstillstånd.

Dels att Migrationsverket inte retroaktivt har kunnat godkänna de bil- och bostadsförmåner som Irena Elanskaya och Kilenkrysset vill framhålla, något som skulle få hennes inkomst över 13000-kronorsspärren även när hon studerade. Dels också att Migrationsverket inte har gått med på ett undantag från huvudregeln om att uppehållstillstånd ska ansökas från hemlandet, när mycket ändå talar för att den ansökan kommer att godkännas.

– Jag tycker att det är en kränkning av artikel 8 i Europakonventionen, rätten till ett familjeliv, säger hon och läser högt ur migrationsdomstolens dom:

– "...statens intresse av att förebygga oordning och upprätthålla respekten för utlänningslagstiftningen överväger Irena Elanskayas intresse av skydd för sitt privat- och familjeliv. Utvisningen av henne kan därför inte anses oproportionerlig." Det här är något man skulle kunna dra till Europadomstolen, anser jag. Det kanske skulle hjälpa någon annan som hamnar i den här sitsen, men det skulle inte förändra något för Irena här och nu. Under den tiden som en sådan process skulle ta hinner hon göra en ny ansökan om uppehållstillstånd och förhoppningsvis återförenas med Kenneth, säger Hedvig Grönkwist.

Även Irena Elanskaya och Kenneth Kilbäck är kritiska. Under intervju återkommer de ofta till ordet "orimligt".

– Irena har en master i internationella relationer. Hon har inte kommit hit som lågutbildad arbetskraft och tjänar långt över kravet på 13000 kronor, hon låg under bara en kort period. Det är ju också helt klart att hon kommer att få uppehållstillstånd som anhörig till mig. Nu förlorar Kilenkrysset en viktig kugge. Vi får inte vara med varandra. Vår ekonomi påverkas negativt, från att ha haft två löner som betalat en bostad ska nu en lön betala två bostäder och resor till Ryssland för att vi ska kunna träffas. Och det blir svårt för mig att ensam driva två företag, speciellt min frus företag som jag inte är insatt i. Att politikerna vill ha en ordnad invandring är en sak – det här är något helt annat, säger Kenneth Kilbäck.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Camilla Lillsebbas