Larmet: Hotad patientsäkerhet och djup förtroendekris

Uppsägningar, chefsavhopp, hotad patientsäkerhet och personalflykt. Nu slår kommunens hälso- och sjukvårdspersonal larm till ansvariga politiker och tjänstemän. "Vi behöver snabbt åtgärda de brister som framkommit", säger socialchef Agneta von Schoting.

13 april 2019 06:05

”Personal inom hemsjukvård och rehabilitering upplever en djup förtroendekris gentemot socialkontorets ledningsgrupp för hälso- och sjukvård i Strängnäs kommun. Situationen är nu ohållbar.”

Så inleds det brev som under torsdagen lämnades in till socialnämnden, socialchefen och kommunledningen, undertecknat av ”Hemsjukvård och rehabilitering”.

Samma mottagare fick dagen innan ett brev från närmare 30 ”trötta och uppgivna sjuksköterskor inom särskilt boende”, som inte längre kan stå bakom kommunens devis att ”alla patienter garanteras en trygg, säker och lika vård”.

I centrum för kritiken står till stora delar verksamhetschefen Elisabeth Norberg.

Medarbetarna talar om löpande underbemanning, vakanser som inte täcks, ökade omsorgsbehov och hårdare krav på befintlig personal. Under mars infördes dessutom ett nytt journalsystem som enligt personalen innebar dubbelarbete, parallellt med en ny rutin där personalen var tionde minut måste tidsrapportera vad de gör med sin arbetsdag. ”En katastrof”, skriver personalen.

På sex månader har enhetschefen för särskilt boende och medicinskt ansvarig sjuksköterska sagt upp sig och nyligen gjordes en överenskommelse med chefen för hemsjukvården, som gick med omedelbar verkan. Nu, skriver personalen, står organisationen utan enhetschefer.

Under rekryteringsprocessen axlar Elisabeth Norberg enligt personalen, utöver sitt ordinarie uppdrag, rollerna som medicinskt ansvarig sjuksköterska samt arbetsledare för rehab och hemsjukvård. Personalen menar att hon ”rimligtvis borde inse att det blir henne övermäktigt” och ifrågasätter i ett av breven hennes lämplighet.

Brevet från hemsjukvård och rehab avslutas: ”Personal kan ej längre svara mot de förväntningar som professionen innebär, vilket gör att flertalet börjar söka sig till andra vårdgivare. Uppsägningarna har börjat.”

Breven har alltså skickats till ansvariga tjänstemän och politiker.

Den verksamhetsansvariga socialnämndens ordförande Bodil Mellgren (S) vill dock inte kommentera turbulensen:

– Jag hänvisar till socialkontorets chef. När det gäller personalfrågor går inte jag som politiker in och yttrar mig, men jag är väl insatt och deltar aktivt så att det ska bli en bra miljö för de anställda.

Kommunstyrelsen har det yttersta arbetsgivaransvaret och dess ordförande Jacob Högfeldt (M) har läst breven.

– Det är oroande, säger han och hänvisar till socialnämnden och socialchefen för övriga kommentarer.

Och vad gör kommunstyrelsen?

– Vi följer och stöttar genom kommundirektören, som är väl insatt och jobbar med frågan med socialkontoret och socialchefen, säger kommunalrådet.

Socialchef Agneta von Schoting har tagit del av personalens nödrop:

– Jag tar det på stort allvar och ser att vi snabbt behöver åtgärda de brister som framkommit.

Hon konstaterar att det under en tid varit ”en ansträngd situation” inom hälso- och sjukvårdsorganisationen.

– Vi har även en ansträngd ekonomi och en låg bemanning i kombination med svårigheter att rekrytera inom vissa yrkesgrupper. Vidare har det visat sig att personalen behöver hjälp med det dagliga arbetet som att göra planering, prioriteringar, arbetsfördelningar och sätta rutiner för att få arbetet att fungera.

Socialchefen konstaterar också att sommarplaneringen har påbörjats först nu, vilket det är tre månader försenat.

Hur hanterar du situationen?

– Vi har olika möten, lyssnar och svarar på frågor och för att komma vidare vill vi få till arbetsro och skapa goda arbetsallianser med personalen. Vi behöver snabbt göra en grov planering med olika åtgärder för verksamheten, där vi inkluderar personalen i hur vi tänker för att åtgärda de brister och problem vi ser och för att säkra personalens arbetsmiljö och patientsäkerheten.

Kan Elisabeth Norberg vara kvar?

– Ja, hon kan vara kvar. Men vi måste arbeta för att återfå medarbetarnas tillit och förtroende, det är oerhört viktigt. Det måste vi börja med nu och det kan behöva ta lite tid.

Enligt Agneta von Schoting har verksamheten just nu en tillfällig lösning med Elisabeth Norberg som verksamhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska, med stöd av socialchefen och en enhetschef.

En ny medicinskt ansvarig sjuksköterska ska tillträda den 26 april och ”snarast ytterligare en enhetschef”. Rekrytering har påbörjats.

Kommunens HR-chef Lena Thelin konstaterar att även hennes kontor är inkopplat för att reda ut situationen:

– Vi är inblandade, ja. Det är också företagshälsovården och det kommer troligtvis även att frigöras annat stöd, säger hon och syftar på Norlin och partners, det konsultföretag som kommunen anlitar för intern ledarskaps- och organisationsutveckling.

– Det finns en problematik och vi tar den på största allvar. Det är en svår situation som verkligen behöver hanteras med respekt för alla, chefer och medarbetare, säger Lena Thelin.

Tidningen har sökt verksamhetschef Elisabeth Norberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!