Strategi på gång för snabbare hjälp

Den psykosociala ohälsan ökar bland barn och unga. Kommunen har som mål att tidigt sätta in ett samordnat och väl fungerande stöd.

13 juni 2019 13:24

Antalet barn och unga som mår dåligt ökar, i Strängnäs precis som i resten av landet. Antalet orosanmälningar som innefattar våld har också ökat. Det har socialkontoret slagit fast i sitt arbete med förslaget till en barn- och ungdomsstrategi, som kommunens politiker är på väg att fatta beslut om.

Strategin riktar sig till alla anställda inom Strängnäs kommun som direkt eller indirekt kommer i kontakt med barn och unga. Den framhåller förebyggande och främjande arbete, samverkan mellan olika aktörer och fokus på tidiga insatser.

Syftet med dokumentet är att synliggöra den politiska viljan och lägga fast inriktningen för kommunens utvecklingsarbete gällande barn och unga. I ett senare skede ska handlingsplaner med konkreta åtgärder tas fram, utifrån strategin.

Förslaget till barn- och ungdomsstrategi är just nu ute på så kallad remissrunda hos kommunala nämnder och råd. På tisdag passerar förslaget barn- och utbildningsnämnden, som enligt beslutsunderlaget tar emot det "med glädje". Strategin ökar chanserna för ett samordnat och väl fungerande stöd som bygger på forskning och beprövad erfarenhet, står det i möteshandlingarna, vilket anses öka förutsättningarna för en god fysisk och psykisk hälsa.

Remissvaren ska sedan sammanställas och synpunkter övervägas. Därefter kommer socialkontoret att lämna över ett slutgiltigt förslag till kommunstyrelsen, vars politiker ska säga sitt inför det definitiva beslutet i kommunfullmäktige.

Programutbudet oförändrat 2020

I väntan på mer långsiktiga beslut föreslås inga ändringar i Thomasgymnasiet programutbud läsåret 2020/21. Förslaget innebär att samma utbildningar erbjuds när det läsåret startar om drygt ett år, som det har gjort under nuvarande läsår och också kommer att göra när höstterminen drar igång efter sommarlovet.

Förslaget tas upp på barn- och utbildningsnämndens möte nästa vecka. Utredningar om gymnasieskolans utveckling och geografiska placering pågår.

Fler ärenden på dagordningen

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder tisdagen den 18 juni klockan 18.00 i kommunhuset i Strängnäs. Det är det sista mötet före sommaruppehållet.

Det kommer bland annat att ges information om projektet Samverkan för bästa skola, om de preliminära betygsresultaten i grundskola och gymnasium och om kommunens resursfördelningssystem.

Här finns handlingar att ta del av. Sammanträdet brukar vara öppet för allmänheten till och med de sista punkterna på dagordningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Camilla Lillsebbas