Det ska bli lättare för barn och ungdomar att få stöd av Strängnäs kommun. En barn- och ungdomsstrategi håller på att tas fram, av den för ändamålet anställda projektledaren Nettan Eliasson. Strategin ska göra det enklare att tidigt upptäcka om unga i kommunen av olika skäl far illa eller riskerar att göra det – och att tidigt sätta in rätt insatser.

– Det handlar inte om att gå in i förskolan utan att gå in så tidigt som möjligt i ett negativt skede, oavsett barnets ålder. Man kan födas in i en negativ miljö eller så kan det inträffa något i barnets liv som är en riskfaktor. Det första målet är att identifiera vilka de här barnen är, säger Nettan Eliasson.

Det är socialkontoret och utbildningskontoret som äger projektet tillsammans, och samverkan mellan de två kontoren och deras nämnder är central. Det har hänt att skolor undrat varför socialtjänsten inte har gripit in i vissa elevärenden och att socialtjänsten, när den kopplats in, frågar sig varför skolan inte larmat tidigare.

Artikelbild

Nettan Eliasson, projektledare.

Även kulturkontoret kommer att spela en viktig roll. Många barn och unga finns inom dess verksamheter, och tanken är att målgruppen på så sätt ska fångas upp snabbare.

– En familj som behöver hjälp i dag tvingas ha ganska många kontakter med olika funktioner. Om vi som arbetar med barnet inte samtalar med varandra så blir det ganska vimsigt runt det här barnet, säger Nettan Eliasson.

Hon har precis avslutat kartläggningsfasen i projektet, där hon undersökt bland annat psykisk ohälsa i Strängnäs kommun.

– Nu är jag i en mer operativ fas där jag identifierar möjliga insatser och testar olika lösningar, exempelvis hur kommunen ska jobba med så kallade hemmasittare på bästa sätt, berättar Nettan Eliasson, som under perioden juli–september ska formulera själva strategin.

Med rätt insatser i ett tidigt skede ska lidandet för barn och unga minska. Ett ökat välmående ska också förbättra skolresultaten. Även ekonomiskt finns vinster, är förhoppningen.

– Investerar vi pengar tidigt så minskar vi utgifter i framtiden. Kan vi förhindra att barn och unga senare i livet hamnar i ett utanförskap så är det inte bara individen som tjänar på det, utan även samhället i stort, säger Nettan Eliasson.

Att arbeta mer samordnat med stöd och hjälp till barn och unga beräknas inte kosta mer än i dagsläget – snarare tvärtom, enligt projektledaren.

Monica Lindell Rylén (S), ordförande för socialnämnden, är positiv till att en strategi håller på att tas fram.

– Om barnet mår bra så mår förhoppningsvis familjen bra, vilket kan ge ringar på vattnet när det gäller exempelvis sjukskrivningar, säger hon.

Även Maria Antropowa Ehrnfelt (M), ordförande för barn- och utbildningsnämnden, ser fördelarna med ett ökat samarbete med socialnämnden:

– Vi behöver bli bättre på att hitta gemensamma nämnare och få ökad förståelse för varandras områden. Det kommer att påverka vilken hjälp vi kan erbjuda.