87 anställda på Årbyskolan: Behåll vårt högstadium!

87 anställda på Årbyskolan i Eskilstuna skriver gemensamt om den föreslagna nedläggningen av skolans högstadium.

87 anställda på Årbyskolan i Eskilstuna skriver gemensamt om den föreslagna nedläggningen av skolans högstadium.

Foto: Joakim Serrander

Insändare2024-06-10 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tisdagen den 28 maj, två veckor före beslut, fick personal, elever och vårdnadshavare besked om förslaget att lägga ner Årbyskolans högstadium från och med hösten 2025. Beskedet togs emot med chock och oro. Enligt förvaltningen är detta en diskussion som förts internt under ett och ett halvt år utan att skolans personal involverats. Förslaget har utarbetats utan medborgardialog och delges med oerhört kort varsel, vilket starkt begränsar möjligheten till påverkan utifrån. Har detta varit förvaltningens syfte?

Att lägga ned Årbyskolans högstadium påverkar inte bara elever, lärare och vårdnadshavare utan hela Årby och Eskilstuna. Det innebär att man tar ifrån barn och ungdomar en trygg miljö, vilket kan få negativa effekter på deras utbildning. Det medför också att skolans samlade kompetens i att möta ungdomar från utsatta områden kommer att splittras. Eskilstuna kommun har tidigare arbetat med att vända utvecklingen i utsatta områden, till exempel Lagersberg, där skolan spelat stor roll.

I förvaltningens förslag lyfts omfördelning av lokaler. Vi ser flera lösningar. I dagsläget har Årbyskolan två paviljonger med hög kostnad. Justeringar i schemaläggning kan frigöra utrymme och minska användningen av dessa. 2027 kommer elevkullarna återigen att öka i 7-9 vilket innebär ett ökat behov av skolor som är anpassade för högstadieelever, med till exempel NO-salar, vilket skolan redan har. Det visar hur kortsiktigt detta förslag är. 

I förvaltningens underlag till beslut presenteras en barnkonsekvensanalys som syftar till att följa barnkonventionen gällande barns rättigheter och möjligheter att göra sin röst hörd. I analysen har inga barn och ungdomar involverats. Vissa för- och nackdelar av en nedläggning redovisas (GSN/2024:236), men bristerna är uppenbara då alltför många perspektiv uteblir och förankring i verkligheten saknas. 

Som fördelar nämns att Årbyskolans elever ges ökad möjlighet till att lyckas på andra skolor. HUR? Förvaltningen hänvisar till en forskningsrapport som stödjer nedläggning av skolor som en sista åtgärd då verksamheten präglas av antipluggkultur och bristande studiero, samt svårigheter att behålla bra lärare (Vetenskapsrådet, 2022), faktorer som inte stämmer överens med Årbyskolans utmaningar, vilket även framkommer i Skolinspektionens rapport. Tvärtom säger forskningen i dag att elevers studieresultat inte ändras av ett skolbyte (IFAU, 2019:04; Larsson Taghizadeh, J. 2021).

Förvaltningen lyfter att verksamheten har granskats: 2016 och 2019. Det läggs dock föga vikt vid de insatser som implementerats från år 2021 i form av heltidsmentorer, tvålärarskap och utökat speciallärarstöd som riktats specifikt mot årskurs 7-9. Förvaltningen bedömer att dessa inte gett effekt, en bedömning som gjorts utan dialog med skolledning och lärare. Om så skett hade siffror som att nästa års nior prognostiseras med en gymnasiebehörighet på 76-80 procent och att i årets avgångsklasser hade 28 procent av eleverna mellan 250-335 meritpoäng redovisats. Det hade blivit tydligt för förvaltningen att det INTE är en antipluggkultur på skolan, snarare tvärtom!

Årbyskolan har under lång tid varit en stor mottagare av nyanlända elever och elever från andra kommuner. Är det rimligt att förvänta sig gymnasiebehörighet från elever som varit i Sverige kort tid och som helt eller delvis saknar tidigare skolbakgrund? 

Förvaltningen menar att Årbyskolan är en frånvalsskola och hänvisar till siffror som inte är reella. Av de elever som i dag går i årskurs 6, är det endast ett fåtal som sökt sig till en annan skola, däremot tillkommer ytterligare ett tjugotal elever från andra skolor. Elever som går på Årbyskolan väljer att fortsätta. De vet att det är en trygg och bra skola, vilket också framgick av Skolinspektionens granskning 2023. Förra årets elevtapp har en tydlig förklaring med anledning av oron i Årbyområdet som olyckligtvis kopplades till skolan.

Vi är många som brinner för Årbyskolan, vilket visat sig genom alla debattartiklar elever, personal, föräldrar och tidigare elever skrivit. Flera hundra deltog i manifestationen, vilken resulterade i över 15 000 visningar på sociala medier. Dessutom finns ett upprop som i skrivande stund över 1 600 personer skrivit på. Årbyskolan är viktig för Eskilstuna och stadens framtida utveckling. 

Att förvaltningen och nämnden önskar se fler sökande till skolan och en ökad gymnasiebehörighet bland Årbyskolans elever är en självklarhet och ett mål som skolans ledning och lärare arbetar beslutsamt för att uppnå. Behåll därför Årbyskolans högstadium och låt oss samarbeta för att göra detta möjligt!

87 lärare och annan personal på Årbyskolan genom:
Agnetha Methander, förstelärare åk 7-9

Jessica Wiklund, förstelärare åk 7-9

Tobias Wilén, lärare Ma/NO 7-9

Övriga undertecknare:
Alaa Hanna, språkstöd

Alexander Eklund, vik musik 7-9

Ali Karimi, lärare 7-9 

Amanda Berkebrant, lärare F-3

Anja Holmström, heltidsmentor

Ann-Charlotte Höglund, heltidsmentor

Ann-Kristin Boström, lärare 7-9

Anna-Lena Ekström, lärare 7-9

Avin Aziz, vik. lärare 7-9

Beatrice Parkkila, lärare 7-9

Carola Hansson, lärare 4-6

Carina Sarenfält, lärare 4-6

Charina Gustavsson, lärare 4-6 

Daniel Karlsson, studiepedagog

David Holm, lärare F-3 

Delvin Mansour, lärare 1-3

Eleonor Sandkvist, lärare 7-9 

Elin Valbrand, lärare 1-3

Elvira Plummer, idrott F-9

Emil Törnkvist, elevassistent 

Emma Jensen, lärare 4-6 

Eva Eimerhag, lärare SvA 1-3

Evelina Larsson, lärare 7-9 

Fredrik Klinton, café och IT 

Frida Billerud, lärare F-3

Git Nygårds, lärare F-3 

Helena Lundberg, skoladministratör 

Helena Hultman F-6, speciallärare

Helena Lyckström, förstelärare, speciallärare F-6

Helena Ramqvist, förstelärare, speciallärare F-3 

Ingela Blomgren, fritidspedagog

Ingrid Lundgren, förstelärare, SvA 4-6

Isabelle Johansson, lärare hemkunskap 

Ivan Janicijevic, kurator

Jeanette Branting, förskollärare 

Jenny Lindroos, kurator 

Johanna Svartling, beteendevetare

Jari Liikanen, lärare trä -och metallslöjd

Jessica Allström, lärare textilslöjd

Joel Hamberg, lärare 7-9

Karola Gunnarsson, förstelärare, speciallärare 

Karin Salazar, lärare 7-9 

Lara Al Bahodi, fritidspedagog

Linnea Staffas, lärare F-3

Mari Johansson, studiepedagog

Maria Forsberg, lärare 7-9

Maria Grape, lärare hemkunskap

Maria Princis, lärare textilslöjd

Marie Holmström, fritidspedagog

Matej Vrbanc, elevassistent 

Matilda Sundkvist, lärare 1-3

Marcus Moore, lärare 4-7 

Mattias Jonsson, förskollärare 

Mazin Aziz, förstelärare 4-6

Mazin Latif Lrubai, lärare 7-9

Naheda Abdo, elevassistent

Noura Ezzedin, elevassistent

Per Berglund, fritidsledare

Pernilla Sjögren, lärare 4-6 

Peter Grannas, vaktmästare

Petrus Rosén, lärare idrott 4-9

Ram Imad, heltidsmentor 

Rasha Butrus, timvikarie

Richard Tholin, förstelärare 4-6

Roger Fransson, lärare trä- och metallslöjd

Rose-Mari Öhling, lärare F-3

Sam Radhi, elevassistent 

Sanarya Al-Hakim, vik. intendent 

Sara Nilsson, lärare förberedelseklass 

Sara Säholm, intendent

Shrug Handola, lärare förberedelseklass

Silav Sandy, lärare 7-9 

Slava Fransi, kurator 

Sofia Lillemets, heltidsmentor

Susanne Bork, fritidspedagog 

Susanne Graff, lärare F-3

Susanne Svedjeby, lärare F-3

Stefan Andersson, fritidspedagog

Tarja Latva-Karjanmaa, lärare 7-9 

Tarja Löfving Petersson, elevassistent 

Terese Rosén, lärare 7-9

Tomas Harnesk, studiepedagog

Tony Bird, idrott F-9

Victoria Axnér, förstelärare 4-6 

Waseem Radwan, lärare fritidshem 

Zainab Heidar, lärare 4-6 

Åsa Nykvist, lärare F-3