Låt Gunnarskäl vara – gör så här i stället

Gunnarskäl utanför Eskilstuna.

Gunnarskäl utanför Eskilstuna.

Foto: Lars Skärlund

Insändare2023-12-14 10:24
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att: Jimmy Jansson, Jari Puustinen och Marianne Hagman/Eskilstuna kommun.

Eskilstuna kommun tycks likt en framrusande ångvält till varje pris vara inställt på en massiv exploatering för bland annat logistikändamål av den av kommunen sedan slutet av 1960-talet ägda Gunnarskäls gård och dess ytterst värdefulla åkerjord och landskapsbild.

Det framgår inte minst av Eskilstuna-Kurirens senaste artikel om ärendet, publicerad den 26 november.

Kommunens till synes totala ovilja att ompröva och/eller söka en alternativ placering för den tilltänkta logistikparken på Gunnarskäl är givetvis fullständigt orimlig!

Med anledning av den fortsatta debatten om en eventuell, framtida exploatering av Gunnarskäls gårds värdefulla jordbruksmark norr om E20 vid Folkesta vill jag återigen förorda följande:

Jag föreslår härmed att kommunen seriöst måtte undersöka möjligheten att genomföra någon form av bytesaffär eller motsvarande med Svenska Kyrkan avseende den stora, obebyggda skogsfastigheten Valtomta 1:6 på 160 hektar, vilken ägs av Svenska Kyrkan.

Valtomta 1:6 sträcker från Valtomta gård i öster vidare västerut till riksväg 56/E20 vid Gröndals trafikplats och fortsätter sedan väster om riksväg 56 (Kvicksundsvägen) och därifrån norrut ända upp till järnvägen mellan Folkesta och Tumbo.

Fördelar med Valtomta 1:6 jämfört med Gunnarskäl:

  1. Ytterst få bostadsfastigheter berörs.
  2. Området består uteslutande av skogsmark. Ingen värdefull jordbruksmark måste för all framtid offras!
  3. Perfekt anslutningsläge till E20 och riksväg 56 via Trafikplats Gröndal.
  4. Inga som helst problem med anslutning till existerande vägnät till skillnad från Gunnarskäl, där såväl E20, järnvägen Eskilstuna-Tumbo samt även ett större antal bostads/jordbruks-fastigheter som till exempel Egelsta gårds jordbruk, Skäcklinge gård, etcetera, måste hanteras.

Dessutom äger ju Eskilstuna kommun fastigheten Gunnarskäl 1:9, vars södra del (söder om motorstadion i Gröndal) idag består av obebyggd skogsmark.

Därigenom kan ju fastigheterna Valtomta 1:6 och del av Gunnarskäl 1:9 lätt "kopplas samman" med varandra.

Mitt förslag bör ses som ett högst realistiskt alternativ till den av kommunen planerade förstörelsen av en av Eskilstuna kommuns absolut finaste jordbruksmarker, alltså Gunnarskäls gårds lantbruk!

Att för evigt förstöra den högklassiga jordbruksmarken på Gunnarskäl (som dessutom rent visuellt/landskapsmässigt är av mycket högt värde) vore enligt mig en absolut skandal, som inte hör hemma i 2020-talets kommunala planering!

Om kommunens agerande inte modifieras måste detta ärende prövas i högsta juridiska instansen, alltså Mark- och miljö-överdomstolen.

Jag emotser med intresse er respons på mitt seriösa förslag.

Vänligen