Debatt Svar på David Aronssons (V) och Tanja Henrikssons (V) debattartikel 14/3, "Hemtjänstbolag ska inte få bryta mot reglerna".

Självklart ska inget privat bolag inom hemtjänst eller annan verksamhet få bryta mot ingångna avtal. Att Vänsterpartiet är emot Valfrihet inom Hemtjänsten är ju ingen nyhet. Redan 2010 fattade Kommunfullmäktige beslut om införande av Lagen om valfrihetssystem. De privata företagen utför hemtjänst på uppdrag av kommunen som granskar kompetens och lämplighet, utbildningsnivå, att utföraren betalar socialförsäkringar, följer rådande lagstiftning, intyg på stabil ekonomi för bolaget och att insatser kan utföras enligt kvalitetskraven. 

Kommunen granskar inte utförarnas eventuella dotterbolag, styrelsens privatekonomi eller de anställdas privatekonomi (IVO:s ansvar). Sedan 2019 behöver alla hemtjänstverksamheter tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som granskar lämplighet och ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten. 

Under åren har socialnämnden genomfört regelbundna uppföljningar gällande kvalitet och rättssäkerhet i utförandet av biståndsbesluten enligt socialtjänstlagen. Resultaten presenteras för socialnämnden. Val av åtgärd beror på typ av kvalitetsbrist. Bevisbördan ligger på socialnämnden vid uppsägning av eller hävning av ett avtal. 

Ingen av utförarna har visat brister i utförandet eller kvaliteten av den omfattning att en hävning av avtal ska vara aktuellt. Den beviljade och utförda tiden kontrolleras varje månad för att säkerställa att brukarna får den hjälp de är i behov av. 

Vi strävar efter att ha så lika hantering som möjligt, varför vi inför insatsregistrering när vi kan garantera en rättssäker hantering av brukarnas information. Brukarnöjdheten är hög i Strängnäs kommun samtidigt som det finns saker som behöver förbättras. 

Tyvärr sägs inget från debattörerna om några direkta åtgärder eller ens förslag på vad som skulle kunna bidra till att minska dessa förväntade kvalitetsproblem. Märkligt! 

Nu inväntar vi den rättsliga process som pågår. En process som socialnämnden är väl informerad om även om vi valde att inte namnge företagen. Vår bedömning är att vi har beredskap att klara företagens uppdrag. Vårens uppföljning av hemtjänsten fokuserar på ekonomi, kvalitet och kvalitetsledningssystem. 

Alla som har beviljats hemtjänst ska känna sig trygga med att vi vill leverera omsorg och service med en bra kvalitet oavsett om denna sker i kommunens egen regi eller i privat regi.

Bodil Mellgren (S)
Ordförande Socialnämnden 
Strängnäs kommun