Stadsarkitekt behöver vara mer än en fin titel

Svårt men viktigt att kombinera gammalt och nytt i stadsmiljön
Svårt men viktigt att kombinera gammalt och nytt i stadsmiljön

Ledare 21 juli 2023 06:45
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Det är en rejäl bredsida som avgående stadsarkitekt Daniel Ängmo levererar på debattplats. Eskilstuna beskrivs som den mest hierarkiska kommun som Ängmo har jobbat i. Chefer, mellanchefer, teamledare, handläggare, projektledare, styrgrupper, politiska styrgrupper och arbetsgrupper kan alla fatta beslut. Men inte stadsarkitekten, som bara får komma med råd och förslag och ofta blir överkörd. Mot den bakgrunden ter det sig inte konstigt att Ängmo har sagt upp sig.

Hans kritik har tidigare bryskt avvisats av kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S), som egentligen inte tycker sig ha märkt mycket av stadsarkitektens arbete. Jansson bekräftar att Ängmo har suttit långt från de högsta politikerna och säger sig ha pratat "typ tre ord" med honom eftersom frågorna är delegerade till stadsbyggnad. Vidare tyckte Jansson att det är lätt för en arkitekt att ha visioner när någon annan betalar och att ingen person ska ha veto över vad som är fult och fint.

Ängmo hävdar att det inte handlar om något veto, utan om att de politiska beslutsfattarna bättre behöver respektera arkitekters kunskap expertis om hur en levande och attraktiv stadsmiljö skapas. Stadsbyggnadsförvaltningen behöver få starkare inflytande gentemot exploateringsintressen, vilka Ängmo menar sitter närmare Jimmy Jansson.

Det är inte självklart att en kommun ska ha en stadsarkitekt. Det viktiga är inte organisationen, utan att beslutsfattarna har framförhållning och eftertanke när staden byggs. Ytterst är det de valda politikerna som, inom lagens ram, fattar besluten.

Ingen annan kommun i Sörmland har en stadsarkitekt. I grannkommunen Västerås har krav från främst Moderaterna om att tillsätta en stadsarkitekt hittills avvisats. I stället har fördelar med att ha många arkitekter som arbetar i team framhållits. Ett arkitekturprogram skulle tas fram till valet 2022, men är ännu inte antagit i fullmäktige.

Där har Eskilstuna kommit längre. Daniel Ängmo var drivande i det antagna arkitekturprogrammet.Det innehåller ambitiösa och goda föresatser att hålla sig till när Eskilstuna byggs vidare. Men som så ofta med vällovliga program ger de mindre vägledning inför hur besvärliga avvägningar ska hanteras.

Det borde egentligen inte heller vara konstigt att stadsarkitekten knappt har träffat kommunstyrelsens ordförande. Byggnadsfrågor ska främst avgöras i stadsbyggnadsnämnden. Men så fungerar det inte i praktiken när Jimmy Jansson är dominerande i kommunpolitiken. Det är därför inte konstigt att Ängmo beklagar att hans synpunkter inte tillräckligt har nått fram till Jansson.

Eskilstuna har haft en stadsarkitekt, men den uppfordrande benämningen har inte motsvarat verkligheten. Ska en kommun ha en stadsarkitekt behöver det vara en befattning med mer inflytande.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa