EEM: Vår investeringsplan ligger fast

Akuta vattenläckor är ingen ovanlig företeelse i Eskilstuna.

Akuta vattenläckor är ingen ovanlig företeelse i Eskilstuna.

Foto: Niklas Holm

Replik på ledare2024-02-29 05:02
Det här är en replik. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på ledaren den ”Vad händer om du inte längre kan försäkra din bostad?” (22/2) Det är korrekt det som beskrivs i ledaren att hela VA-Sverige står inför stora utmaningar men att Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) nu rättar tidigare fel påverkar inte vår plan för att möta den utmaningen.

Styrelsens beslut att revidera tidigare beslutad höjning av brukningstaxan för 2024 och begränsa höjning av densamma fram till 2027 innebär inte, som artikeln säger, att EEM skjuter på några investeringar. Investeringsplanen på 1,3 miljarder kronor de närmaste fem åren ligger fast. Ett agerande för att återföra den uppkomna ”skulden” till VA-kollektivet på 108 miljoner kronor var en nödvändighet. Hur det skulle gå till har diskuterats med såväl jurister som revisorer och slutsatsen blev att det här var det bästa sättet.

Överskottet som fram till 2011 bokförts som obeskattade reserver har bekostat tidigare investeringar och därmed skapat ett värde i balansräkningen. På så sätt har det gett ett historiskt minskat lånebehov.

Det är värt att notera att hanteringen inte varit något unikt för Eskilstuna Energi och Miljö. Det fanns helt enkelt inga tydliga riktlinjer för tillämpningen av dåtidens lagstiftning.

Vårt ansvar I vårt huvudmannaansvar för vatten och avlopp på Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) ingår arbeten med projekt som ska bidra till att minska risken för att de kommunala avloppssystemen blir överbelastade vid regn eller snösmältning. Detta arbete är inget vi på EEM prioriterar ned, snarare ökar vi det med anledning av klimatförändringarna.

EEM:s ansvar omfattar att reinvestera, separera, bygga ut och förstärka det kommunala ledningsnätet. Vårt arbete kommer dock inte ensamt lösa hela problematiken med stora mängder regn- och smältvatten (så kallat dagvatten). Det krävs också att övriga intressenter såsom ledningsägare, fastighetsägare, bostadsbolag, väghållare med flera tar sitt ansvar och genomför de investeringar som behövs. Exempelvis för naturlig infiltrering och bortledning av dagvatten från tak, markytor, vägar eller fastighetsdräneringar så att belastningen på det kommunala spillvattennätet minskar.

Periodvis begränsar också Eskilstunaåns vattennivå möjligheten för avledning av dagvatten då vattennivån i ån är högre än utsläppsnivån i nätet. Detta gör att åvatten dämmer uppströms ledningsnätet.

Viktigt att känna till om dricksvattenledningar. Felaktigt nämns det i artikeln att det finns risk för att dricksvattnet kan komma att kontamineras när marken översvämmas. Eftersom dricksvattenledningsnätet är trycksatt kan det bara läcka ut, men aldrig in något vatten i ledningsnätet.


Kjell Andersson
Vd Eskilstuna Energi och Miljö AB

Åsa Kullgren
Styrelseordförande (S) Eskilstuna Energi och Miljö AB

Karin Ols
VA-chef Eskilstuna Energi och Miljö AB

__________________
Svar direkt:

Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) har en plan och den håller man sig till. Så kan man sammanfatta en stor del av invändningarna mot ledaren. Ja, det finns en investeringsplan. Men frågan som de ansvariga för VA-verksamheten borde ställa sig är om den nivå man lagt sig på i planen verkligen är tillräcklig för att lösa alla problem man har med VA-nätet? Eller ens lösa de mest akuta problemen? 

Om EEM frågar någon av alla de Eskilstunabor som de senaste åren behövt koka vatten på grund av bakterier, hämta vatten i dunkar eftersom vattnet stängts av på grund av läckor i VA-nätet eller helt enkelt inte kunna spola på toaletten om planens förträfflighet är det inte säkert att bolaget skulle få två tummar upp för sin plan. 

Branschföreningen Svenskt Vatten har, som ledarsidan flera gånger skrivit om, under många år varnat för det otillräckliga underhållet i VA-systemet. Enligt deras beräkningar finns det årligt investeringsbehov på 31 miljarder kronor på samtliga nät i Sverige. Men i dag ligger den årliga investeringstakten på runt 20 miljarder. Med andra ord skjuter VA-bolagen en tredjedel av underhållet och nyinvesteringarna på framtiden. Enligt Svenskt Vatten kan de renoveringar och uppgraderingar som behöver göras av det svenska VA-nätet under nuvarande förutsättningar ta upp till 200 år. Svenskt Vatten pekar även på behovet att höja VA-avgifterna i Sörmland.

Enligt 30 § lag om allmänna vattentjänster får inte VA-avgifterna ”överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen.” De avgifter som redan tagits ut ska alltså bland annat ha gått till underhåll och nyinvesteringar. I┣stället "glömdes" 189,2 miljoner kronor av dessa avgifter bort.

EEM kunde ha fonderat pengarna och använt dem till att under en period höja ambitionsnivån för underhåll och renovering. Det valde man alltså inte att göra. 

I ledaren står det att det kan komma in förorenat vatten i dricksvattenstammarna. I normalfallet är dessa trycksatta, men det förutsätter ett någotsånär helt system. Vid en kraftig översvämning med ras, skred och slukhål kan exempelvis stammarna få en eller flera ordentliga knäckar och kraftiga läckor. Då blir det svårt för att inte säga omöjligt att behålla samma tryck i nätet. Vid översvämningar ökar även risken för att dricksvattentäkterna förorenas – även då kommer det in förorenat vatten i systemet.
 

Ledarredaktionen